Kategorie
Na magazynie: 9 szt
Wysyłka do 48 godzin
179,99 PLN
Dane Szczegółowe
Producent: Philips
Model: 7010231P6/PHP
Gwarancja: 24 miesiące
Realizacja zamówienia: 1 dni
Kod kreskowy: 8718696164242

Taśma, pasek LED RGB 5m zestaw Philips 7010231P6

Poma­luj swój świat świa­tłem

Taśmy LightStrip firmy Phi­lips sta­no­wią naj­bar­dziej ela­styczne roz­wią­za­nie, które pozwala wzbo­ga­cić pomiesz­cze­nie o kolo­rowe akcenty. Wer­sja o dłu­go­ści 5 metrów nadaje się do oświe­tle­nia sufi­tów deko­ra­cyj­nych, scho­dów i kuchni oraz daje moż­li­wość ste­ro­wa­nia kolo­rami i efek­tami świetl­nymi za pomocą łatwego w obsłu­dze pilota.

 

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna

Sty­li­styka i wykoń­cze­nie

Mate­riał

syn­te­tyk

Kolor

wie­lo­ko­lo­rowa

Wymiary i waga pro­duktu

Wyso­kość

1,0cm

Dłu­gość

500cm

Sze­ro­kość

0,3cm

Waga netto

0,103kg

Wymiary i waga opa­ko­wa­nia

Wyso­kość

16,4cm

Dłu­gość

16,2cm

Sze­ro­kość

5,7cm

Waga

0,190kg

Dodat­kowe funk­cje­/ak­ce­so­ria w zesta­wie

Funk­cja przy­ciem­nia­nia przy uży­ciu pilota

TAK

Pilot zdal­nego ste­ro­wa­nia w zesta­wie

TAK

Dane tech­niczne

Liczba źró­deł świa­tła

1

Moc źró­dła świa­tła w zesta­wie

17 W

Mak­sy­malna moc wymien­nego źró­dła świa­tła

17 W

Łączna moc stru­mie­nia świetl­nego oprawy w lume­nach

260 lm

Oprawa z moż­li­wo­ścią przy­ciem­nia­nia

Tak

LED

Tak

Mak­sy­malny okres eks­plo­ata­cji

20 000 godz.

 

Współ­czyn­nik IP

  • IP20
  • ochrona przed przedmio­tami powy­żej 12,5 mm
  • brak ochrony przed wodą