Zegar sterujący programowalny dwukanałowy, 2x125 par komórek pamięci, styki 2x1P, I=16A, Un=24÷264V AC/DC, 2 moduły, PCZ-522, F&F

  • Zegar sterujący programowalny dwukanałowy, 2x125 par komórek pamięci, styki 2x1P, I=16A, Un=24÷264V AC/DC, 2 moduły, PCZ-522, F&F
Producent: F&F
Gwarancja: 2 lata
Kod produktu: PCZ-522/FIF
  • Zegar sterujący programowalny dwukanałowy, 2x125 par komórek pamięci, styki 2x1P, I=16A, Un=24÷264V AC/DC, 2 moduły, PCZ-522, F&F
145,00 złszt. + wysyłka
Darmowa dostawa
nr kat. 5908312593256
Porównaj
Parametry techniczne:
Kod producenta:
PCZ-522

2 lata

2 lata

Zegar pro­gra­mo­walny tygo­dniowy PCZ-522

 

Indeks do zamó­wień: PCZ-522

Tygo­dniowy. Dwu­ka­na­łowy.
Zegar ste­ru­jący pro­gra­mo­walny służy do ste­ro­wa­nia cza­so­wego urzą­dze­niami w ukła­dach auto­ma­tyki domo­wej lub prze­my­sło­wej według indy­wi­du­al­nego pro­gramu cza­so­wego usta­lo­nego przez użyt­kow­nika.

NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii 3
Moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC.

Dzia­ła­nie
Załą­cza i wyłą­cza urzą­dze­nie lub obwód elek­tryczny o zapro­gra­mo­wa­nych godzi­nach w cyklach: dobo­wym, tygo­dniowym, dni robo­czych (Pn-Pt) lub week­en­do­wym (So, Nd). Zegar posiada dwa nie­za­leż­nie pro­gra­mo­walne kanały.

Funk­cje zegara

KANAŁ – linia pro­gra­mowa z indy­wi­du­al­nymi wpi­sami ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ, ste­ru­jąca wła­snym sty­kiem załą­cza­ją­cym odbior­nik.
ROZKAZ WŁĄCZ-WYŁĄCZ – wpis pro­gramu, według któ­rego nastąpi włą­cze­nie lub wyłą­cze­nie odbior­nika.
Liczba komórek pamięci programu: 500 (2x125 par ROZKAZÓW WŁ-WYŁ/KANAŁ)
PRACA AUTOMATYCZNA – praca według ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ zapro­gra­mo­wa­nych przez użyt­kow­nika w pamięci zegara. [załączony symbol na wyświetlaczu]
PRACA RĘCZNA –[ON] trwałe załą­cze­nie styku (poz. 1–5) lub[OFF] trwałe roz­łą­cze­nie styku (poz. 1–6) przy wyłą­czo­nym try­bie PRACA AUTOMATYCZNA. [brak symbolu na wyświetlaczu]
CYKL PRACY – usta­wialny, tygo­dniowy cykl (7 dni od ponie­działku do nie­dzieli), w któ­rym reali­zo­wane są załą­cze­nia odbior­nika zgodne z zapro­gra­mowanymi ROZKAZAMI WŁĄCZ-WYŁĄCZ:
* poje­dyn­czy dzień tygo­dnia: Mo; Tu; We; Th; Fr.; Sa lub Su. 
* dni robo­cze: Mo Tu We Th Fr. (od ponie­działku do piątku).
* dni week­en­dowe: Sa Su (sobota i nie­dziela)
* codzien­nie: Mo Tu We Th Fr. Sa Su (od ponie­działku do nie­dzieli).
AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU – Zmiana czasu z zimo­wego na letni. Opcja pracy ze zmiana lub bez zmiany auto­ma­tycz­nej. Ste­row­nik wypo­sa­żony został w funk­cję wyboru strefy cza­so­wej dzięki czemu pora prze­łą­cze­nia jest zgodna z cza­sem lokal­nym.
PODGLĄD DATY – moż­li­wość pod­glądu usta­wio­nej usta­wioną daty (OK.)
PODGLĄD BIEŻĄCEGO PROGRAMU – w try­bie pod­glądu daty kolejne naci­śnię­cia przy­ci­sków +/– wyświe­tla infor­ma­cje o nume­rze i szcze­gó­łach obec­nie wyko­ny­wa­nego pro­gramu.
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA NFC – Moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC.
APLIKACJA PCZ KONFIGURATOR – Bez­płatna apli­ka­cja dla tele­fo­nów i table­tów pra­cu­ją­cych w sys­te­mie Android i wypo­sa­żo­nych w moduł komu­ni­ka­cji bez­prze­wo­do­wej NFC.
KOREKCJA CZASOWA ZEGARA – Nastawa comie­sięcz­nej korekty sekund zegara sys­te­mo­wego.
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII – Ste­row­nik wypo­sa­żony jest w kon­trolę stanu bate­rii pod­trzy­mu­ją­cej pracę zegara w przy­padku braku głów­nego zasi­la­nia. W przy­padku niskiego stanu bate­rii użyt­kow­nik zosta­nie poin­for­mo­wany o koniecz­no­ści jej wymiany.
Czas eks­plo­ata­cji bate­rii zależy od tem­pe­ra­tury oto­cze­nia i stop­nia je eks­plo­ata­cji.
KOREKCJA JASNOŚCI LCD – Zmiana kon­tra­stu wyświe­tla­cza umoż­li­wia uzy­ska­nie wyraź­nego odczytu LCD dla róż­nych kątów widze­nia.
PAMIĘĆ STANU PRZEKAŹNIKA – Usta­wiony stan prze­kaź­nika w try­bie ręcz­nym zapa­mię­tany zostaje rów­nież po zaniku zasi­la­nia.

PCZ Kon­fi­gu­ra­tor

· komu­ni­ka­cja bez­prze­wo­dowa NFC – moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android, wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC.

· przy­go­to­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji zegara w try­bie Offline (bez koniecz­no­ści połą­cze­nia z zega­rem)
· odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do ste­row­nika
· szyb­kie pro­gra­mo­wa­nie wielu ste­row­ników za pomocą jed­nej kon­fi­gu­ra­cji
· odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do pliku
· udo­stęp­nia­nie kon­fi­gu­ra­cji poprzez e-mail, blu­eto­oth, dyski sie­ciowe …
· jed­no­znaczną iden­ty­fi­ka­cję podłą­czo­nego zegara i moż­li­wość nada­wa­nia urzą­dze­niom wła­snych nazw
· auto­ma­tyczne two­rze­nie kopii zapa­so­wych kon­fi­gu­ra­cji. W powią­za­niu z uni­kal­nym iden­ty­fi­ka­to­rem każ­dego zegara można łatwo przy­wró­cić wcze­śniej­szą kon­fi­gu­ra­cję
· usta­wie­nie czasu i daty na pod­sta­wie zegarka w tele­fo­nie

UWAGA!
Aktu­al­nie sprze­da­wany jest zegar PCZ-522 z indek­sem 3. 
Jest to indeks ozna­cza­jący wer­sję opro­gra­mowania zegara.
Sprawdź jaką wer­sję opro­gra­mowania ma Twój zegar i pobierz wła­ściwą instruk­cję.

Opinie naszych klientów
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel