Zegar sterujący programowalny astronomiczny dwukanałowy z przerwą nocną, 2x1P, 16A 24÷264V AC/DC, PCZ-526, F&F

  • Zegar sterujący programowalny astronomiczny dwukanałowy z przerwą nocną, 2x1P, 16A 24÷264V AC/DC, PCZ-526, F&F
  • Zegar sterujący programowalny astronomiczny dwukanałowy z przerwą nocną, 2x1P, 16A 24÷264V AC/DC, PCZ-526, F&F
  • Zegar sterujący programowalny astronomiczny dwukanałowy z przerwą nocną, 2x1P, 16A 24÷264V AC/DC, PCZ-526, F&F
Producent: F&F
Gwarancja: 2 lata
Kod produktu: PCZ-526-3/FIF
  • Zegar sterujący programowalny astronomiczny dwukanałowy z przerwą nocną, 2x1P, 16A 24÷264V AC/DC, PCZ-526, F&F
267,00 złszt. + wysyłka
Darmowa dostawa
nr kat. 5908312591405
Porównaj
Parametry techniczne:
Kod producenta:
PCZ-526-3

2 lata

2 lata

Zegar astro­no­miczny PCZ-526

PCZ-526

Dwu­ka­na­łowy. Z pro­gra­mo­walną prze­rwą nocną.
Zegar astro­no­miczny PCZ-526 służy do załą­cza­nia i wyłą­cza­nia oświe­tle­nia lub innych odbior­ni­ków elek­trycz­nych, zgod­nie z porami zachodu i wschodu słońca z moż­li­wo­ścią zapro­gramowania prze­rwy noc­nej, czyli cza­sowego wyłą­cze­nia odbior­ni­ków w celach oszczęd­no­ścio­wych.

NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii 3
Moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC.

Dzia­ła­nie
Zegar astro­no­miczny na pod­sta­wie infor­ma­cji o bie­żą­cej dacie, współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych miej­sca jego zain­sta­lo­wa­nia samo­czyn­nie wyzna­cza dobowe, pro­gramowe punkty załą­cze­nia i wyłą­cze­nia oświe­tle­nia. Dokładny czas załą­cze­nia i wyłą­cze­nia usta­lany jest na pod­sta­wie obli­cze­nia poło­że­nia słońca wzglę­dem hory­zontu. Pro­gram umoż­li­wia wybra­nie jed­nej z czte­rech opcji ste­ro­wa­nia (moment włą­cze­nia i wyłą­cze­nia świa­tła usta­wiany jest nie­za­leż­nie):
1. Astro­no­miczny zachód i wschód słońca
2. Zmierzch / świt cywilny
3. Korek­cja – indy­wi­du­alna korek­cja pro­gramowych punk­tów załą­cze­nia i wy-łącze­nia przez użyt­kow­nika: kątowa lub cza­sowa.
4. Time – wyzna­cze­nie „sztyw­nej” godziny załą­cze­nia lub wyłą­cze­nia nie­za­leż-nej od cyklu wscho­dów i zacho­dów.
Pomię­dzy pro­gramowymi punk­tami załą­cze­nia i wyłą­cze­nia ist­nieje możli-wość zapro­gramowania prze­rwy noc­nej, czyli cza­sowego wyłą­cze­nia odbior­ni­ków w celach oszczęd­no­ścio­wych.

Funk­cje zegara
PRACA AUTOMATYCZNA – samo­czynna praca według pro­gramowych punk­tów załą­cze­nia i wyłą­cze­nia styku [załączony symbol na wyświetlaczu z lewej strony].
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA – moż­li­wość ręcz­nego włą­cze­nia/wyłą­cze­nia styku pod­czas pracy auto­ma­tycz­nej. Zmiana obo­wią­zy­wać będzie do momentu kolej­nego włą­cze­nia/wyłą­cze­nia wyni­ka­ją­cego z cyklu pracy auto­ma­tycz­nej [pulsujący symbol na wyświetlaczu z lewej strony].
UWAGA! W try­bie półau­to­ma­tycz­nym pozy­cja styku jest prze­ciwna do tej, który wynika z cyklu pro­gramu (czyli w nocy styk jest wyłą­czony, a w dzień załą­czony). Praca półau­to­ma­tyczna działa tylko do końca obec­nego cyklu pracy auto­ma­tycz­nej, np. wej­ście w tryb półau­to­ma­tyczny w dzień spo­wo­duje załą­cze­nie świa­tła, aż do momentu, gdy nastąpi pora pro­gramowego załą­cze­nia wyni­ka­jąca z cyklu astro­no­micz­nego. Wtedy zegar wraca do pracy auto­ma­tycz­nej a świa­tło pozo­staje dalej włą­czone, aż do świtu). Załą­cze­nie lub wyłą­cze­nie trybu odbywa się przy­ci­skami +/– na pozio­mie głów­nym.
PRACA RĘCZNA –[ON] trwałe załą­cze­nie styku (poz. 1–5) lub[OFF] trwałe roz­łą­cze­nie styku (poz. 1–6) przy wyłą­czonym try­bie PRACA AUTOMATYCZNA. [brak symbolu na wyświetlaczu z lewej strony].
ASTRONOMICZNY WSCHÓD I ZACHÓD SŁÓŃCA – chwile, kiedy cen­trum dysku sło­necz­nego dotyka hory­zontu (para­metr h =–0,583°). Ze względu na uprosz­cze­nie obli­czeń dopusz­cza się odchy­le­nie rzędu kilku minut w sto­sunku do danych wyzna­czo­nych przez „HM Nau­ti­cal Alma­nac Office”.
UWAGA! Zaletą usta­wie­nia momentu załą­cze­nia/wyłą­cze­nia w funk­cji poło­że­nia tar­czy sło­necz­nej jest nie­wraż­li­wość na zmianę czasu trwa­nia zmierz­chu­/świtu dla róż­nych pór roku, przez co moment załą­cze­nia/wyłą­cze­nia nastę­puje zawsze dla tego samego poziomu jasno­ści.
ZMIERZCH i ŚWIT CYWILNY – także kalen­da­rzowy – faza zachodu Słońca, w któ­rej śro­dek tar­czy sło­necz­nej znaj­dzie się nie wię­cej niż 6 stopni kąto­wych poni­żej hory­zontu (tar­cza sło­neczna oglą­dana z Ziemi ma śred­nicę ok. pół stop­nia). W tym cza­sie poja­wiają się na nie­bie (przy dobrej przej­rzy­sto­ści powie­trza) naj­ja­śniej­sze gwiazdy i pla­nety („Gwiazda Wie­czorna”, „pierw­sza gwiazdka” w Wigi­lię). Ze względu na roz­pro­sze­nie świa­tła w atmos­fe­rze jest jesz­cze na ogół dosta­tecz­nie dużo świa­tła sło­necz­nego, że wystar­cza to jesz­cze do nor­mal­nej dzia­łal­no­ści na otwar­tej prze­strzeni bez sztucz­nych źró­deł świa­tła. Świt cywilny (także kalen­da­rzowy) – czas przed wscho­dem Słońca, kiedy śro­dek tar­czy Słońca znaj­duje się już wyżej niż 6 ° poni­żej linii hory­zontu.
PROGRAMOWY PUNKT ZAŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA – czasy załą­cze­nia styku (poz. 1–5) i wyłą­cze­nia styku (poz. 1–6) wyzna­czone w opar­ciu o wybraną opcję ste­ro­wa­nia: astro­no­miczny wschó­d/za­chód lub świ­t/zmierzch cywilny oraz loka­li­za­cję.
PRZERWA NOCNA – usta­wialne przez użyt­kow­nika cza­sowe wyłą­cze­nie pomię­dzy pro­gramowymi punk­tami załą­cze­nia i wyłą­cze­nia.
KONFIGURACJA – poda­nie LOKALIZACJI i wyzna­cze­nie PROGRAMOWYCH PUNKTÓW ZAŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA.
LOKALIZACJA – współ­rzędne geo­gra­ficzne i strefa cza­sowa miej­sco­wo­ści sto­sun­kowo bli­skiej miej­sca insta­la­cji zegara. W pamięci zde­fi­nio­wane są loka­li­za­cje i strefy cza­sowe ok. 1500 miej­sco­wo­ści z 51 kra­jów świata. Moż­liwe jest wpro­wa­dze­nie wła­snych nastaw w postaci loka­li­za­cji geo­gra­ficz­nej i strefy cza­sowej (UTC).
KOD WSPÓŁRZĘDNYCH – przy­po­rząd­ko­wane współ­rzędne geo­gra­ficzne dla wyszcze­gól­nio­nych miast uła­twia­jące poda­nie loka­li­za­cji (mia­sta i przy­po­rząd­ko­wane im kody podano w tabeli na odwro­cie instruk­cji).
KOREKCJA – przy­spie­sze­nie lub opóź­nie­nie cza­sów załą­cze­nia/wyłą­cze­nia w sto­sunku do astro­no­micz­nych punk­tów cza­so­wych wschodu i zachodu słońca:
±15° – korek­cja kątowa dla momentu załą­cze­nia wzglę­dem poło­że­nia środka tar­czy słońca wobec hory­zontu
±180 min. – korek­cja cza­sowa dla momentu załą­cze­nia jako prze­su­nię­cia cza­sowego wzglę­dem wscho­du­/za­chodu słońca.
DST – Day­li­ght Saving Time – glo­balna nazwa czasu let­niego (wolne tłu­ma­cze­nie: czas pozy­ski­wa­nia świa­tła sło­necz­nego). Funk­cja umoż­li­wia­jąca wyłą­cze­nie auto­ma­tycz­nej zmiany czasu.
AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU – Zmiana czasu z zimo­wego na letni. Opcja pracy ze zmianą lub bez zmiany auto­ma­tycz­nej. Ste­row­nik wypo­sa­żony został w funk­cję wyboru strefy cza­sowej dzięki czemu pora przełącze­nia jest zgodna z cza­sem lokal­nym.
PODGLĄD DATY – pod­gląd usta­wio­nej daty (OK).
PODGLĄD PROGRAMOWYCH PUNKTÓW WŁ/WYŁ oraz LOKALIZACJI – moż­li­wość pod­glądu aktu­al­nej pory załą­cze­nia i wyłą­cze­nia styku oraz nasta­wio­nej loka­li­za­cji (wyświe­tlane są współ­rzędne geo­gra­ficzne) i strefy cza­sowej UTC (w try­bie pod­glądu daty kolejne naci­śnię­cia przy­ci­sków +/?.
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA NFC – Moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC.
APLIKACJA PCZ KONFIGURATOR – Bez­płatna apli­ka­cja dla tele­fo­nów i table­tów pra­cu­ją­cych w sys­te­mie Android i wypo­sa­żo­nych w moduł komu­ni­ka­cji bez­prze­wo­do­wej NFC.
Funk­cje:
* przy­go­to­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji zegara w try­bie offline (bez koniecz­no­ści połącze­nia z zega­rem)
* usta­wie­nia współ­rzęd­nych poprzez wybór zde­fi­nio­wanej loka­li­za­cji (kod współ­rzęd­nych), bez­po­śred­nie wska­za­nie loka­li­za­cji na mapie w tele­fo­nie lub prze­pi­sa­nie bie­żą­cej pozy­cji zare­je­stro­wa­nej przez GPS w tele­fo­nie.
* odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do ste­row­nika
* szyb­kie pro­gramowanie wielu ste­row­ników za pomocą jed­nej kon­fi­gu­ra­cji
* odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do pliku
* udo­stęp­nia­nie kon­fi­gu­ra­cji poprzez e-mail, blu­eto­oth, dyski sie­ciowe, …
* jed­no­znaczną iden­ty­fi­ka­cję podłą­czo­nego zegara i moż­li­wość nada­wa­nia urzą­dze­niom wła­snych nazw
* auto­ma­tyczne two­rze­nie kopii zapa­so­wych kon­fi­gu­ra­cji. W powią­za­niu z uni­kal­nym iden­ty­fi­ka­to­rem każ­dego zegara można łatwo przy­wró­cić wcze­śniej­szą kon­fi­gu­ra­cję
* usta­wie­nie czasu i daty na pod­sta­wie zegarka w tele­fo­nie
Apli­ka­cja dostępna jest na Google Play!
KOREKCJA CZASOWA ZEGARA – Nastawa comie­sięcz­nej korekty sekund zegara sys­te­mo­wego.
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII – Ste­row­nik wypo­sa­żony jest w kon­trolę stanu bate­rii pod­trzy­mu­ją­cej pracę zegara w przy­padku braku głów­nego zasi­la­nia. W przy­padku niskiego stanu bate­rii, użyt­kow­nik zosta­nie poin­for­mo­wany o koniecz­no­ści jej wymiany.
KOREKCJA JASNOŚCI LCD – Zmiana kon­tra­stu wyświe­tla­cza umoż­li­wia uzy­ska­nie wyraź­nego odczytu LCD dla róż­nych kątów widze­nia.
PAMIĘĆ STANU PRZEKAŹNIKA – Usta­wiony stan prze­kaź­nika w try­bie ręcz­nym zapa­mię­tany zostaje rów­nież po zaniku zasi­la­nia.

PCZ Kon­fi­gu­ra­tor

· komu­ni­ka­cja bez­prze­wo­dowa NFC – moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android, wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC.
· przy­go­to­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji zegara w try­bie offline (bez koniecz­no­ści połącze­nia z zega­rem)
· odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do ste­row­nika
· szyb­kie pro­gramowanie wielu ste­row­ników za pomocą jed­nej kon­fi­gu­ra­cji
· odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do pliku
· udo­stęp­nia­nie kon­fi­gu­ra­cji poprzez e-mail, blu­eto­oth, dyski sie­ciowe …
· jed­no­znaczną iden­ty­fi­ka­cję podłą­czo­nego zegara i moż­li­wość nada­wa­nia urzą­dze­niom wła­snych nazw
· auto­ma­tyczne two­rze­nie kopii zapa­so­wych kon­fi­gu­ra­cji. W powią­za­niu z uni­kal­nym iden­ty­fi­ka­to­rem każ­dego zegara można łatwo przy­wró­cić wcze­śniej­szą kon­fi­gu­ra­cję
· usta­wie­nie czasu i daty na pod­sta­wie zegarka w tele­fo­nie

UWAGA!
Aktu­al­nie sprze­da­wany jest zegar PCZ-526 z indek­sem 3. 
Jest to indeks ozna­cza­jący wer­sję opro­gramowania zegara.
Sprawdź, jaką wer­sję opro­gramowania ma Twój zegar i pobierz wła­ściwą instruk­cję.

Dane techniczne

Typ

astronomiczny

Napięcie zasilania

24÷264 V AC/DC

Element wykonawczy

2 x przekaźnik

Maksymalny prąd obciążenia

2 × 16 A

Konfiguracja styków

2 × NO/NC

Separacja styku

TAK

Czas podtrzymania pracy zegara

6 lat

Typ baterii

2032 (litowa)

Dokładność wskazań zegara

1 s

Błąd czasu

±1 s / 24 h

Czas podtrzymania pracy wyświetlacza

brak

Przyłącze

zaciski śrubowe 4,0 mm?

Moment dokręcający

0,5 Nm

Pobór mocy

1,5 W

Temperatura pracy

-20÷50°C

Wymiary

2 moduły (35 mm)

Montaż

na szynie 35 mm

Stopień ochrony

IP20

Opinie naszych klientów
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel